+48 74 867 40 65

Norma EN 1090-2

Norma EN 1090-2

Norma EN 1090-2

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych, dotyczące wytwarzania i wykonywania konstrukcji stalowych celem zapewnienia odpowiednich poziomów wytrzymałości mechanicznej i stateczności, zgodnie z przeznaczeniem oraz trwałość.

Od 22 września 2014 posiadamy wdrożony System ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcj) EN 1090-1:2009+A1:2011

Wdrożony w 2014 roku System Zakładowej Kontroli Produkcji (z ang. FPC – Factory Production Control), pozwala nam na wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych w klasie EXC3 wg normy PN-EN 1090-1:2009+A1:2011.
ZKP jest to stała, wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i podjęte przez niego działania, są systematycznie dokumentowane w formie pisemnych procedur postępowania i zasad.
ZKP została wprowadzona Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej, w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) z dnia 21 grudnia 1988 r.
Niniejszy dokument spełnia również wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiający zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylający dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Od 1 lipca 2014 roku obrót konstrukcjami stalowymi i aluminiowymi bez wdrożenia i certyfikacji ZKP jest niezgodny z prawem UE i krajowym. Producenci, którzy nie przeszli pozytywnie procedury certyfikacyjnej, nie mogą produkować/dostarczać konstrukcji stalowych na żadną budowę w Unii Europejskiej.